در این بخش آگهی های مربوط به رویدادهای ورزشی قرار می گیرد