در این بخش آگهی های مشاغل تعمیراتی شامل تعمیرات لوازم خانگی و الکترونیکی ، تعمیرات خودرو و سایر خدمات تعمیراتی قرار می گیرد